Opština Budva kažnjava sporu gradnju: Porez i na nedovršene objekte

Uprava javnih prihoda Opštine Budva ubuduće će oporezovati i stambeno–poslovne, objekte u izgradnji i nepokretne privremene objekte koji se grade duži vremenski period, a nijesu privedeni namjeni.

To je jedna od ključnih novina nacrta Odluke o porezu na nepokretnost koju je sačinila opštinska uprava.

Koristeći dosadašnje propise, investitori su većinu neprodatih stanova i poslovnih prostora vodili kao još neizgrađene i time sebi obezbjeđivali da ne plaćaju porez na nepokretnost.

Direktor Uprave javnih prihoda i sekretar za finansije Petar Odžić kazao je za Vijesti da do sada te kategorije nijesu bile predmet oporezivanja, a da se novom odlukom daje ta mogućnost bez obzira što nisu privdeni namjeni.

– Stope za oporezivanje za ove nepokretnosti su 0,5 odsto za stambeno–poslovne objekte, 1 odsto za objekte u izgradnji i 0,4 odsto za nepokretne privremene objekte. Građevinsko zemljište se oporezuje stopom od 1 odsto, a ukida se kategorija građevinskog zemljišta koje nije privedeno namjeni nakon isteka roka od pet godina od usvojenog planskog dokumenta, koje se oporezivalo stopom od tri odsto – navodi on.

Odžić je naglasio da su zadržane poreske olakšice koje se odnose i za nepokretnost čiji je vlasnik ili korisnik osoba upisana u registar poljoprivrednih proizvođača, pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, doradom, pakovanjem ili preradom poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori, a koje se koriste za obavljanje djelatnosti.

– Za ovu kategoriju umanjenje poreza iznosi 30 odsto. Takođe, poreska olakšica se odnosi i za stan koji je prebivalište ili mjesto stalnog boravka poreskog obveznika, a umanjuje se za 20 odsto za poreskog obveznika i po 10 odsto za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše 50 odsto poreske obaveze. Porez na nepokretnost ne plaća se na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade u svojini fizičkog lica kao investitora, koji nijesu namijenjeni za dalju prodaju i koji se u katastru nepokretnosti vode kao “objekti u izgradnji” do 31. decembra godine u kojoj ističe pet godina od podnošenja prijave građenja… Takođe, porez na nepokretnost ne plaća se i na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade u svojini investitora, koji se u poslovnim knjigama iskazuju kao ‘investicije u toku’, ili “zalihe gotovih proizvoda” i koji su namijenjeni za dalju prodaju do 31. decembra godine u kojoj ističu tri godine od dana podnošenja prijave građenja – objašnjava Odžić.

Odžić je dodao da su sve ostale poreske stope ostale na istom nivou.

– Na utvrđenu tržišnu vrijednost primjenjuje se poreska stopa građevinsko zemljište od jedan odsto, poljoprivredno obradivo zemljište (njive, oranice, vinogradi, bašte, voćnjaci, neplodno i šumsko zemljište) od 0,25 odsto, šumsko zemljište 0,25 odsto… Porez na nepokretnost je jedan od ključnih priliva novca u opštinsku kasu i budžetom za ovu godinu planirana je naplata 12,5 miliona eura – navodi Odžić.

Opštinska kasa ove godine projektovana je na 37,8 miliona eura.

_______________________________________________________________________________
Izvor: Vijesti
Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top