Vlada usvojila izmjene Zakona o lukama

Na današnjoj sjednici Vlada Crne Gore je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lukama, kojim se uvodi termin “gradska luka”.

Generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Vladan Radonjić, na današnjoj pres konferenciji povodom usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lukama kazao je da je intenzivni razvoj nautičkog turizma u Crnoj Gori u značajnoj mjeri prevazišao odredbe važećeg Zakona o lukama i njegovih poslednjih izmjena i dopuna iz 2013. godine.

Kako je sve učestalija posjeta brodova na kružnim putovanjima, u tom cilju sagrađene su nove luke nautičkog turizma-marine. Radonjić je konstatovao da se iz godine u godinu povećava broj plovnih objekata koji Crnu Goru vide kao matičnu luku.

Za potrebe kompletnog servisa stranih i domaćih jahti razvijaju se brodogradilišne luke, među njima brodogradilišna luka Bonići Tivat i brodogradilišna luka Bijela, za koju je 30. novembra potpisan koncesioni ugovor.

– U cilju jasnog odvajanja već postojećih marina od novoizgrađenih koje isključivo služe kao luke nautičkog turizma, uvodi se termin “gradska luka” -kazao je Radonjić.

Novonastale marine i one koje tek to treba da postanu u mnogome se razlikuju od marina koje već duži niz godina postoje na crnogorskom primorju i koje se, kako tada, tako i danas koriste u najvećoj mjeri za potrebe lokalnog stanovništva. Upravo iz tog razloga Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o lukama predloženo je uvođenje novog termina gradske luke koja će se prvenstveno koristiti za potrebe komunalnih vezova. Svakako, značajan dio njenog kapaciteta moći će da se koristi i u komercijalne svrhe.

– Ukoliko koncesionar gradske luke preuzme korišćenje cijelog lučkog područja imaće pravo slobodnog formiranja cijena lučkih usluga za komercijalne vezove na tom području, dok će za maksimalan iznos naknade za lučke usluge za komunalne vezove tražiti odobrenje od pravnog lica, ukoliko je riječ o luci od lokalnog značaja, ili od Organa uprave, ukoliko je riječ o luci od nacionalnog značaja – istakao je Radonjić.

U cilju uspostavaljanja bolje kontrole i upravljanja, Predlogom zakona precizirane su i nadležnosti upravljača i stvorene dodatne obaveze koncesionara ili privrednog društva koje ima zaključen ugovor o korišćenju luke ili njenog dijela.Takođe je kroz tekst Zakona definisan i pojam Operativne obale i komercijalnih vezova.

– Predlog zakona uvodi i definiciju lučkog područja kojim stvara obavezu utvrđivanja prostornih granica lučkog područja i sidrišta luke na predlog organa uprave, odnosno pravnog lica u skladu sa planskim dokumentom kojim se definiše obalno područje – rekao je Radonjić na kraju izlaganja.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top