Upravljanje talentima | Ekonomist

Upravljanje talentima

Da li su kompanije danas spremnije da ozbiljno shvate vrijednost pojedinca i njegov doprinos, a ne samo vrijednost kapitala? Kompetencije zaposlenih, njihove vještine, znanje, fleksibilnost i kreativnost, mnogim kompanijama omogućila je kvalitetnu diferencijaciju na tržištu. Uloga ljudskih resursa se mijenja, jednako brzo kao tehnologija i kao globalno tržište.

Sektor ljudskih resursa odvijek je posmatran kao administrativna podrška poslovanju, ali su se ta vremena promijenila. Pozitivan ishod tih promjena se ogleda u tome da HR stručnjaci imaju priliku da ostvare veću stratešku ulogu u poslovanju. To postavlja veliki izazov pred HR menadžere da budu u toku sa najnovijim inovacijama – tehnološkim, pravnim i menadžerskim.

Šta zapravo znači sintagma ,,upravljanje telentima’?

Talent menadžement je integrisani proces koji kompanijama omogućava da definišu, zadrže, steknu i razvijaju potrebne talente kako bi sproveli svoju poslovnu strategiju. Taj pojam zapravo obuhvata brendiranje poslodavca, posebni marketing, zapošljavanje, selekciju kadrova, razvoj, planiranje nasljeđivanja i tranziciju.

Talent menadžment  (skraćeno TM) može razviti zasebno interno tržište rada. Naročito na rapidno rastućim tržištima upravljanje talentima pomaže u identifikaciji internih i eksternih kandidata koji će popuniti ključne pozicije. IntegrisaniTM pomaže da se izgrade željeni ljudski resursi koji su neophodni za budući rast. Integrisani talent menadžement pomaže razvoju internog tržišta rada zato što sistematično identifikuje interne kandidate i ubrzava unutrašnji proces zapošljavanja, jer su kandidati već poznati i spremni za buduće mogućnosti napredovanja.

Kako kompanija može unaprijediti upravljanje talentima?

Da bi se upravljanje talentima unaprijedilo najbolje bi bilo integrisati ga u cjelokupni poslovni životni ciklus. Taj ciklus podrazumijeva poslovnu strategiju, strategiju talenata, upravljanje talentima, produktivne talente i poslovne rezultate. Treba uskladiti i sve elemente procesa upravljanja talentima: (brending poslodavca, marketing zaposlenih, zapošljavanje, selekciju, upravljanje učinkom, razvoj i tranzicija)

Koji su najveći problemi talent menadžmenta?

Najveći problem kod postojećih TM koncepata je taj što nijesu usklađeni sa poslovnom strategijom te nijesu integrirani niti fleksibilni. Fleksibilnost je naročito presudna u vremenima kada se tržište ubrzano mijenja. Osim toga, upravljanje talentima je izolovan i zaseban zadatak ljudskih resursa i nema istinsku, pravu podršku top menadžmenta, uglavnom zato jer njegovi direktni učinci na poslovne rezultate nijesu dokazani.

Talent menadžment je sistemski pristup procene, planiranja i učenja. Treba imati na umu da je riječ o stalnom, permanentnom procesu koji je zajednička odgovornost kako zaposlenog, HR menadžera tako i onih koji donose najznačajnije odluke u preduzeću. Tek kada se shvati na ovaj način, mogući su dalji pomaci u unaprijeđenju cjelokupnog poslovnog sistema.

Komentariši

Top