Učimo Excel: II lekcija - Logičke funkcije | Ekonomist

Učimo Excel: II lekcija – Logičke funkcije

Za Ekonomist piše – Mladen Kandić


Excel II lekcija

I lekciju ste imali prilike da pročitate ovdje.

Svrha ovog bloga je da na jednom mjestu sistematizuje najkorišćenije Excelove funkcije i alate za sve one koje žele da nauče nešto novo ili obnove gradivo.

Nakon uvodnog članka koji je bio dosta jednostavan prelazimo na malo složenije oblasti i u ovom poglavlju razjašnjavamo najkorišćenije logičke funkcije – IF, AND, OR i IFERROR.

IF je jedna od najkorišćenijih logičkih funkcija. Ona ispituje određeni uslov i vraća jedan rezultat ukoliko je uslov zadovoljen, odnosno drugi ukoliko uslov nije zadovoljen. Zamislimo situaciju da dva studenta polažu prvi kolokvijum iz nekog ispita i da je maksimalan broj bodava na kolokvijumu 50. Studet je položio kolokvijum ukoliko je osvojio više od 50% od maksimalnog broja bodova (25 bodova). U koloni pored osvojenih bodova možemo unijeti funkciju IF koja će vratiti jedan rezultat ukoliko je student položio (ako ima više od 25 poena), a drugi ukoliko je pao. To bi izgledalo ovako:

Iz formule se jasno vidi da ukoliko je student osvojio više od 25 poena onda će u koloni E pisati DA, u suprotnom će pisati NE. Bitno je da se riječi apostrofiraju kako ne bi došlo do greške.

Ukoliko su ova dva studenta nakon određenog vremena polagala i drugi kolokvijum iz istog ispita onda možemo upotrijebiti funkciju AND kako bi saznali da li su položili cjelokupni ispit ili ne. Zamislimo da je uslov za polaganje ispita da se na oba kolokvijuma osvoji više od 50% od maksimalnog broja bodova. To znači da student mora imati minimalno 26 bodova i na jednom i na drugom kolokvijumu da bi položio ispit. Samim tim automatski znamo da će Ana morati na popravni (bar prvog dijela), a da Petar ima šanse. Pogledajmo tabelu:

Formula glasi:
=IF(AND(D2>25,E2>25),”da”,”ne”),
a znači da student na oba kolokvijuma mora imati više od 25 poena da bi položio ispit. U ovom slučaju smo ugnijezdili AND funkciju u funkciji IF. Sami tim, AND je uslov koji se ispituje. Ako je student i na jednom i na drugom kolokvijumu osvojio više od 25 poena uslov je zadovoljen i funkcija će vratiti rezultat da, u suprotnom vraća rezultat ne. Kod AND funkcije svi uslovi moraju biti zadovoljeni da bi ona vratila TRUE. Ukoliko ispitujemo pet uslova kod kojih su četiri tačna, a samo jedan nije, funkcija AND će vratiti FALSE. U ovom slučaju Petar je položio, a Ana nije, bez obzira što kumulativno ima više od 50 poena. Obratite pažnju na postavke računara, kod nekih se u formulama koristi zarez, a kod nekih tačka-zarez.

Šta bi se dogodilo da je uslov za polaganje da student bar na jednom kolokvijumu ima više od 50% od maksimalnog broja bodova? U tom slučaju i Ana i Petar bi položili ispit. Formula bi tada glasila :
=IF(OR(D2>25,E2>25),”da”,”ne”).

Kod OR funkcije je dovoljno da je bar jedan uslov zadovoljen da bi ona vratila TRUE. Ukoliko imamo situaciju gdje ispitujemo 5 uslova od kojih su četiri netačna, a samo jedan tačan funkcija OR će vratiti TRUE.

Pogledajmo sledeću tabelu u kojoj se nalaze imena studenata, ukupan broj poena na ispitu i osvojena ocjena koju treba da odredimo.
Kako bi odredili ocjenu koju je student osvojio koristićemo ugniježdenu IF funkciju. Ona je identična if, else if, else funkciji u nekim drugim programskim jezicima, a radi na principu algoritma.

Funkcija prvo ispituje da li je broj osvojenih bodova veći od 90. Ukoliko jeste vraća ocjenu A, a ukoliko nije postavlja novi uslov u kojem ispituje da li je broj osvojenih bodova veći od 80. Ukoliko je uslov tačan funkcija vraća ocjenu B, jer je broj bodova veći od 80, a manji ili jednak od 90 i tako redom.

Ipak, ne preporučuje se ugnježdavanje više od 4-5 uslova jer je funkcija tada izuzetno kompleksna i lako može doći do greške.
IFERROR funkcija vraća jednu vrijednost ukoliko u formuli ne postoji greška, a drugu ukoliko se u formuli pojavi greška. Ukoliko dijelimo dva broja kod kojih je djelilac 0, tada Excel javlja grešku djeljenja sa nulom. Kako bi izbjegli da u ćeliji piše greška dijeljenja sa nulom možemo koristiti funkciju IFERROR.

U koloni E nije postavljena funkcija IFERROR i Excel javlja grešku dijeljenja sa nulom. Za razliku od kolone E u koloni F smo postavili funkciju IFERROR, koja vraća količnik dva broj ukoliko ne postoji greška, a ostavlja ćeliju praznom ukoliko se pojavi greška (ukoliko želimo da ćelija ostane prazna ako postoji greška treba staviti dva znaka navoda).


Nadam se da Vam je članak bio od koristi. I u narednom periodu ćemo se truditi da na jednostavan način objasnimo najkorišćenije funkcije i alate. Ukoliko imate neka pitanja, savjete i kritike pišite nam u komentaru. Ako smatrate da članak može koristiti i drugima podijelite ga. 🙂 Moj prvi članak o Excel-u (I lekcija) ste mogli da pročitate na sledećem linku. Hvala Vam na pažnji.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top