U podgoričkoj Trgovinskoj školi otpisivali dugove, povećavali plate... | Ekonomist

U podgoričkoj Trgovinskoj školi otpisivali dugove, povećavali plate…

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na finansijske izvještaje podgoričke Srednje stručne škole “Sergije Stanić”, utvrdivši brojne nepravilnosti o kojima će biti obaviještena nadležna ministarstva prosvjete i finansija, kao i skupštinski Odbor za prosvjetu.

Revizori su utvrdili da pomenuta škola nije uplaćivala doprinose prilikom isplate zarada, da je zaposlila petoro bez javnog oglašavanja, uvećavala koeficijente suprotno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete, a sporno je i otpisivanje dugova restoranima.

Izvještaj DRI pokazuje da finansijski izvještaji škole ne daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja, rezultata poslovanja i tokova gotovine, a pogrešno su, u značajnijoj mjeri, prikazana nematerijalna ulaganja, nekretnine, potraživanja…  Dato je i uslovno mišljenje na  usklađenost poslovanja sa propisima. Utvrđeno je da je poslovanje neusklađeno sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica,

Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Iz izvještaja se zaključuje da su rukovodiocima škole, mimo važećih propisa, uvećavane vrijednosti koeficijenata. Tako su, na osnovu odluka Školskog odbora, direktoru Zoranu Klikovcu uvećavane vrijednosti koeficijenata za 18 i 30 odsto, njegovom pomoćniku za 30 odsto, šefu službe računovodstva za 18 i 10 odsto, sekretaru za isto toliko, i administrativnom radniku za 10 odsto.

“Uvećavanje koeficijenata po odlukama Školskog odbora nije u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete…  Koeficijenti se uvećavaju za stečena zvanja, stečena naučna zvanja, odjeljensko starješinstvo, za rad u dvije ili više ustanova, čas preko norme i izvođenje nastave iz četiri i više predmeta po različitim predmetnim programima”, piše u izvještaju.

U izvještaju koji je juče objavljen, stoji da je ustanova, na poziciji Opšti prihodi, prikazala iznos od 1.344.341 euro, a trebalo je 1.123.827.  Revizori su konstatovali da je škola, u Izvještaju o neizmirenim obavezama, prikazala obaveze koje uopšte nijesu dospjele, niti su planirane godišnjim zakonom o budžetu.

Konstatovano je da se škola “Sergije Stanić” 2013. zadužila bez saglasnosti Ministarstva finansija putem dugoročnog kredita, da bi kasnije izvršila reprogram duga i dodatno se, suprotno Zakonu, ponovo  kod Prve banke zadužila 2015. godine.

Revizori su napomenuli da  jedno isto lice vrši knjiženje i kontroliše knjiženje i da je istovremeno zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, što je suprotno zakonu.

Utvrđeno je da škola nije izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, koji se finansiraju iz sopstvenih prihoda i budžeta Centra za stručno obrazovanje, u ukupnom iznosu od 185.425 eura. Revizori konstatuju da je škola prikazala prihode od prodaje u iznosu od 2.197.264 eura, a ostale prihode u iznosu od 75.489 eura. Međutim, prema podacima Glavne knjige, prihodi od prodaje roba, proizvoda i usluga evidentirani su u ukupnom iznosu od 845.832 eura, a prihodi od premija, subvencija i dotacija iznose 1.413.668. Na taj način, navode, precijenjeni su prihodi od prodaje, a ostali poslovni prihodi potcijenjeni.

Podgorička škola inače ostvaruje prihode od ugostiteljskih djelatnosti, s obzirom na to da je u njenom vlasništvu restoran “Radovče”, a od prošle godine posjeduje i đačku kuhinju, kojom snabdijevaju  škole na teritoriji Podgorice.
U evidenciji koju vodi ta ustanova nema podataka o vrijednosti zemljišta koje koristi, uprkos tome što su Ministarstvu prosvjete dostavili popis, po kojem vrijednost građevinskih objekata škole iznosi  2.909.939, a vrijednost zemljišta 2.795.230.

Kolegijum DRI, na čelu sa Branislavom Radulovićem, utvrdio je da je škola u Bilansu stanja, na poziciji nekretnine, postrojenja i oprema prikazala iznos od 699.720 eura. Međutim, ta ustanova je Ministarstvu prosvjete dostavila rekapitulaciju propisa imovine na dan 31.12.2016., u kojoj je iskazana vrijednost od 6.163.285 eura, na osnovu procjene imovine, čime su potcijenili njenu vrijednost.

Kolegijum DRI je naložio školi da do 1. septembra dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju preporuka i izvijesti ih u roku od šest mjeseci o preduzetim radnjama.

Petoro primili bez oglasa, kršili Zakon o javnim nabavkama

Škola je, mimo zakona, zaposlila pet osoba na određeno vrijeme, bez prethodnog javnog oglašavanja, konstatuje se u izvještaju DRI.

U izvještaju piše da je iz Ministarstva prosvjete u januaru finansirano 100 zaposlenih, a u decembru 118. Ukupan broj zaposlenih u školi u januaru je bio 142, a u decembru 198. Podgorička obrazovna ustanova kršila je lani i Zakon o javnim nabavkama, na način što je neposrednim sporazumima sklopila poslove vrijedne 272.640 eura.

U izvještaju piše da taj iznos predstavlja 38,22 odsto izvršenja javnih nabavki u jednoj godini, iako je propisano da ukupna godišnja vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma ne može da prelazi osam odsto budžeta za javne nabavke u prethodnoj godini…

Vodovodu otpisali dug bez dokaza o neuspjelosti naplate

Revizijom je utvrđeno da je škola “Sergije Stanić” otpisala potraživanja prema “Vodovodu”, u iznosu od 8.374 eura, kao i prema restoranima “Vuk”, “Dvor”, “Ribnica” i “Mareza” u iznosu od 6.865 eura, zbog zastarjelosti.

Međutim, državnom revizoru nijesu stavili na uvid odluke o otpisu potraživanja, ali ni dokaze da nijesu uspjeli da ih naplate.

U izvještaju DRI piše da nije usaglašeno ni stanje dugova prema dobavljaču “Bobi komerc”.

Naime, škola je ovjerila Izvod otvorenih stavki koji je dobavljač dostavio, a prema kojem je 31. decembra prošle godine u pretplati od 1.286 eura. Međutim, Glavna knjiga ustanove pokazala je da je ustanova na isti dan u pretplati prema tom dobavljaču bila u iznosu od 7.847 eura. Obrazovna ustanova, tvrdi se u izvještaju DRI, nije usaglasila ni obaveze prema dobavljaču “Hard discont Laković” – ovjeren je Izvod prema kojem dug 31. decembra iznosi 5.148 eura, dok je u Glavnoj knjizi evidentiran dug od 2.935 eura.

Revizijom je utvrđeno da su,  nakon 31. marta ove godine i sprovedenih zaključnih knjiženja u glavnoj knjizi, obrisana iz glavne knjige za 2016. početna stanja za četiri kupca.

Škola je saopštila da su izvršene korekcije tih računa, ali DRI navodi da ispravke grešaka ne treba da se vrše brisanjem podataka, već na način koji je u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva, koje  mora da bude jasno i pregledno –  ne dozvoljava se nikakvo prepravljanje i brisanje.

 

Vijesti.me

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top