Stiže budžetski inspektor | Ekonomist

Stiže budžetski inspektor

Ministarstvo finansija će intenzivirati napore da budžetska inspekcija profunkcioniše punim kapacitetom i popuni se mjesto glavnog budžetskog inspektora, kazali su iz ovog Vladinog resora.

– Stvorene su zakonske pretpostavke, a Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija formirano je Odjeljenje za budžetsku inspekciju. Mjesto glavnog budžetskog inspektora je trenutno nepopunjeno i pored toga što je, u prethodnom periodu u više navrata, bila sprovođena procedura popune ovog radnog mjesta – objasnili su iz ovog resora.

Podsjetimo da je funkcija budžetskog inspektora ustanovljena 2014. godine. Ministarstvo finansija će intenzivirati napore kako bi, kako su objasnili, Budžetska inspekcija bila kadrovski ojačana i funkcionisala u punom kapacitetu, s obzirom na značaj njenog rada u jačanju fiskalne discipline i unapređenja nadzora nad zakonitim korišćenjem novca građana.

U Ministarstvu pripremaju novu sistematizaciju koja bi trebalo da ojača i ovaj resor.

– Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija koji je trenutno u pripremi, a koji se usklađuje sa novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, dodatno će biti razrađen djelokrug rada i opis poslova budžetske inspekcije. Očekuje se da se i na taj način da doprinos jačanju ove inspekcije kao i njenoj kadrovskoj popuni – ocijenili su u Ministarstvu.

Iz ovog resora podsjećaju da je Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti utvrđeno da nadzor nad sprovođenjem zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i propisa donešenih na osnovu njega vrši Ministarstvo finansija, a inspekcijski nadzor budžetski inspektor.

– Inspektor kontroliše zakonitost i namjensko korišćenja budžetskih sredstava potrošačkih jedinica, opština i drugih subjekata javnog sektora. Inspekcijski nadzor obuhvata kontrolu računovodstvenih, finansijskih i drugih poslovnih dokumenata subjekta nadzora. Budžetski inspektor ima ovlašćenje da o uočenim nepravilnostima pokrene prekršajni postupak – objasnili su u Ministarstvu.

Naglašavaju da je u nadležnosti budžetske inspekcije i priprema i sprovođenje kontrole zakonitog i namjenskog korišćenja budžetskih sredstava potrošačkih jedinica.

– U njenoj nadležnosti je i kontrola izvršenja budžeta lokalnih samouprava, javnih ustanova, nezavisnih regulatornih tijela, privrednih društava i pravnih lica čiji je vlasnik država ili opštine ili imaju većinski vlasnički udio, kontrolu računovodstvenih, finansijskih i drugih poslovnih dokumenata subjekata nadzora. U nadležnosti je i nadzor u dijelu zakonitog, efikasnog i efektivnog rada Agencije za zaštitu konkurencije – zaključuju u Ministarstvu finansija.

_______________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top