Rezultat NLB Grupe u prvoj polovini godine profitabilan i stabilan | Ekonomist

Rezultat NLB Grupe u prvoj polovini godine profitabilan i stabilan

Nadzorni odbor NLB-e je održao 37. redovnu sjednicu, na kojoj je sažeto prikazan poslovni rezultat NLB-e i NLB Grupe u prvoj polovini godine i potvrđena Strategija NLB Grupe za period do 2020. godine.

U prvoj polovini 2016. godine, NLB Grupa je ostvarila 69,5 miliona EUR dobiti nakon oporezivanja, što je 30 procenata više nego u prvoj polovini 2015. godine i tako je završila deseti uzastopni kvartal sa pozitivnim rezultatom.

“Sve banke članice NLB Grupe ostvarile su dobit, koja je bila viša nego u istom periodu prošle godine. Više informacija o poslovanju NLB Grupe moguće je naći u Periodičnom izvještaju za 1. polovinu 2016. godine, koji je objavljen 26. avgusta, u skladu sa finansijskim kalendarom“, navodi se u saopštenju banke.

U ključnim poslovnim područjima (poslovi sa građanstvom, velikim, srednjim i malim preduzećima u Sloveniji i glavnim društvima izvan Slovenije), dobit nakon oporezivanja na nivou Grupe porasla je za 10,5 miliona EUR, ili 18 procenata u odnosu na isti period prošle godine.

Obim nekvalitetnih kredita (NPLs) smanjen je u prvoj polovini godine za 146,3 miliona EUR, sa stanjem na dan 30. juna 2016. u ukupnom iznosu od 1,75 milijardi EUR. Procenat nekvalitetnih kredita opao je za 1,4 procentna poena na 17,9 procenata. Pored organskog smanjenja obima nekvalitetnih kredita, u prvoj polovini 2016. godine, Grupa je uspješno investitorima prodala potraživanja u dvije tranše (ritejl i korporativna potraživanja) u bruto vrijednosti od približno 500 miliona EUR. Prenos ovih potraživanja na investitore i njihovo isknjižavanje iz računa Grupe očekuje se u trećem tromjesečju 2016. godine.

Troškovi poslovanja opali su za 2 procenta u odnosu na isti period prošle godine.

Opadajući nivo obezvređivanja sredstava i rezervisanja je rezultat poboljšanog kvaliteta kreditnog portfelja. U prvoj polovini 2016. godine, Grupa je zabilježila negativne efekte koji su rezultat nižeg prihoda od kamata u iznosu od 4,3 miliona EUR i dodatnih rezervisanja u iznosu od 22,6 milona EUR, zbog prodaje paketa nekvalitetnih kredita; pa ipak, oba tromjesečja pojedinačno bila su povoljno profitabilna.

Pristup proaktivne prodaje

“Pristup proaktivne prodaje je bitno doprinio boljem rezultatu Grupe u prvoj polovini 2016. godine. U ritejl poslovanju, tržišni udio u Sloveniji je zadržan, uprkos našem usredsređenju na profitabilnost umjesto na poslovni obim, dok je on pokazao porast u kreditiranju pravnim licima i u području proizvoda finansiranja trgovine. Sve naše banke u Grupi aktivno tragaju i bave se novim poslovnim poduhvatima, sa usredsređenjem na klijente, efikasnost sektora prodaje, unapređenje digitalnih usluga i kanala prodaje. NLB Grupa se solidno pozicionira u Sloveniji i izvan nje i, prema kretanjima, u stanju je da stvori pozitivan rezultat na stabilan i održiv način“, saopšpteno je iz banke.

Upravljanje rizicima

Na kraju juna 2016. godine, Grupa pokazuje visoki koeficijent adekvatnosti kapitala od 16,6 procenata i dobru situaciju likvidnosti. Kontinuirano poboljšavanje kvaliteta kreditnog portfelja ostaje jedan od glavnih ciljeva, uz naglasak na visokom kvalitetu i raznolikosti novih kreditnih proizvoda.

Strategija NLB Grupe potvrđena za period do 2020. godine

Nadzorni odbor je razgovarao i potvrdio revidiranu Strategiju NLB Grupe za period do 2020. godine, koju uprava smatra osnovom za buduće poboljšavanje rezultata poslovnih poduhvata i srednjeročnu i dugoročnu konkurentnu poziciju. NLB Grupa se suočava sa većom konkurencijom u ambijentu nižih kamatnih stopa i rastućim potražnjama komitenata, koje daju prvenstvo digitalnim kanalima, kao i dodatnim zakonskim uslovima, koji povećavaju složenost i troškove poslovanja, geopolitičkim rizicima i nepredvidivošću promjena na finansijskim tržištima.

“Prema tome, Strategija NLB Grupe za cilj ima povećanje iskustva komitenata, optimizaciju ponude proizvoda, pojednostavljenje IT konfiguracije i poslovanja i dalje razvijanje svojih kanala prodaje i sposobnosti. Revidirana Strategija se takođe sveobuhvatno bavi modernizacijom i nadgradnjom sistem IT-e, da bi se izradila jedna linearna, hitrija i ekonomičnija arhitektura IT-e za cijelu Grupu. Uprava vjeruje da će nas ovo dobro pripremiti da prihvatimo digitalne i druge izazove ove privredne grane.”, navodi se u saoptenju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top