Poreske olakšice Karismi | Ekonomist

Poreske olakšice Karismi

Konzorcijum kompanija Karisma koji je zakupac dijela imovine hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinjska rivijera u narednih 30 godina Vlada je oslobodila plaćanja poreza na nepokretnosti.

Tu obavezu će plaćati zakupodavac (Ulcinjska rivijera) pokazuju podaci iz Ugovora u koji su manjinski akcionari imali uvid.

Prema važećim propisima, obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru nepokretnosti, odnosno drugoj evidenciji nepokretnosti na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje. Međutim, propisano je izuzetno u odnosu na prethodni član da je obveznik poreza na nepokretnosti i “korisnik nepokretnosti u državnoj svojini koji je u katastru nepokretnosti upisan kao nosilac prava korišćenja, trajnog korišćenja nepokretnosti, odnosno nosilac prava korišćenja nepokretnosti po osnovu dugoročnog zakupa”.

Oslobađanje ovog poreza je još jedna povlastica koju Karisma ima, budući da joj je država omogućila da u narednih 30 godina zalaže djelove imovine Ulcinjske rivijere kod banaka i povlači kredite za realizaciju obećanih investicionih projekata. Planirane su investicije u hotele Belvi, u prvoj fazi, a potom i u hotel Olimpik.

“Zakupac će u skladu sa Zakonom, od dana stupanja na snagu plaćati samo obaveze koje nastanu od dana ulaska u posjed, a koje proističu iz prava na kompleks, koja su vezana za imovinu koja je predmet zakupa, poslovanje sa imovinom i u vezi imovine koja je predmet zakupa, izuzev plaćanja poreza na prihod od zakupnine i poreza na nepokretnosti, koji su predmet ovog Ugovora o zakupu, a koji predstavljaju zakonsku obavezu zakupodavca”, navodi se, između ostalog, u Ugovoru o dugoročnom zakupu imovine.

Stopa poreza na nepokretnosti je proporcionalna i može iznositi od 0,25 odsto do jedan odsto tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Opština može da utvrdi višu, odnosno, nižu poresku stopu od stope utvrđene prethodnim članom i to za poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje, sekundarni stambeni objekat, objekat izgrađen suprotno zakonu, ugostiteljski objekat u zoni prioritetnog turističkog lokaliteta na osnovu akta Vlade o utvrđivanju prioritetnog turističkog lokaliteta, ugostiteljski objekat koji se koristi suprotno namjeni utvrđenoj planskim dokumentom.

Treba imati u vidu da će se shodno Ugovoru, sve što Karisma izgradi knjižiti u bilansima Ulcinjske rivijere, tako da će poreska osnovica iznositi oko 50 miliona eura. Koliko god bude niska buduća stopa poreza biće značajna povlastica za Karismu, a ovaj godišnji namet i obaveza Ulcinjske rivijere mjeriće se stotinama hiljada eura.

Konzorcijum kompanija Karisma tajno je potpisao sa crnogorskom Vladom 25. septembra ugovor o dugoročnom zakupu dijela imovine hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinjska rivijera.

U zakup je dato 122.214 kvadratnih metara na period od 30 godina, a minimalna zakupnina je 450.000 eura godišnje. Na kompleksu državnog zemljišta koji se daje u zakup nalazi se kompleks hotela Olimpik, Belvi (depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateći sadržaji.


 

Izvor: Vijesti

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top