Pod lupom elektronski uređaji

U Agenciji za zaštitu konkurencije u toku je postupak ispitivanja uloge dobavljača u određivanju maloprodajnih cijena njegovih kupaca u daljoj prodaji čija posljedica može biti značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije. Oni su Pobjedi kazali da su ovaj postupak pokrenuli po službenoj dužnosti, a na sajtu ove agencije se navodi da je povod bio jedan flajer sa cijenama proizvoda do kog su došli.

– Agencija je po pokrenutom postupku po službenoj dužnosti izvršila nenajavljeni neposredni uvid u poslovnim prostorijama učesnika na tržištu prodaje elektronskih uređaja na teritoriji Crne Gore. Taj postupak je u toku – kazali su iz Agencije.

Objasnili su da je ispitni postupak po službenoj dužnosti pokrenut radi ispitivanja postojanja akata „koji za cilj ili posljedicu imaju ili mogu imati sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije u cilju utvrđivanja postojanja eventualne povrede, odnosno zabranjenog restriktivnog sporazuma.

Agencija je svaku inicijativu pojedinačno uzela u razmatranje, kako bi detaljno ispitala navode, a sa ciljem utvrđivanja načina funkcionisanja tržišta na kojem se određena djelatnost obavlja, na teritoriji Crne Gore objasnili su.

Na pitanje u kojim slučajevima su u posljednje vrijeme utvrdili povredu konkurencije iz Agencije su naveli slučaj auto-škola iz Nikšića.

– Agencija je u toku prethodne godine u postupku po službenoj dužnosti donijela rješenje kojim je utvrdila da je sedam auto-škola iz Nikšića povrijedilo konkurenciju koja se odnosi na zaključenje zabranjenog sporazuma kojim se direktno ili indirektno određuju cijene između direktnih konkurenata, na tržištu pružanja usluga obuke za sve kategorije vozila, na tržištu opštine Nikšić – podsjetili su iz Agencije.

Pokrenuto je sedam prekršajnih postupaka protiv ovih autoškola koje posluju na teritoriji Nikšića, kao učesnika zabranjenog sporazuma.

– Pred sudom su okončana dva prekršajna postupka i kažnjena dva pravna lica novčanom kaznom. Ostali postupci su u toku – ističu iz agencije.

Uvidom u rješenje Agencije koje je objavljeno na sajtu vidi se da su u pitanju auto-škole Zeleni signal, Kilkas, Tadi, Zarubica Company, Gold, Lucky Driver i Filip.

Na podsjećanje da su česte žalbe u javnosti na dogovaranje cijena u raznim sektorima, monopol, u Ageniji kažu da oni nijesu regulator cijena na tržištu.

– U isključivoj nadležnosti Agencije je ispitivanje slučajeva zabranjenih sporazuma restriktvni, kartelni sporazumi i usmeni dogovori, kojim je utvrđeno da su: zabranjeni i ništavi akti koji za cilj ili posljedicu imaju ili mogu imati sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu, i to pisani ili usmeni dogovori, sporazumi, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašena praksa, kao i odluke udruženja učesnika na tržištu a kojima se direktno ili indirektno određuju kupovne ili prodajne cijene ili drugi uslovi trgovine, ograničava ili kontroliše proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili investicije, vrši podjela tržišta ili izvora nabavke, primjenjuju različiti uslovi na poslove iste vrste sa različitim učesnicima na istom tržištu kojima se dovode u konkurentno nepovoljniji položaj, uslovljava zaključenje sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza druge ugovorne strane, koje po svojoj prirodi ili poslovnoj svrsi nijesu u vezi sa predmetom sporazuma, utvrđuje obaveza primjene određene cijene u daljoj prodaji ili na drugi način osigurava primjena preporučene preprodajne cijene, kao i usaglašenom praksom pod kojom se smatra saradnja između učesnika na tržištu bez zaključenja formalnog ili neformalnog sporazuma, koja ima za cilj usaglašavanje poslovnih aktivnosti konkurenata na relevantnom tržištu, a koja se može ostvariti neposrednim ili posrednim kontaktom između učesnika na tržištu i koja nije posljedica redovne ekonomske aktivnosti i nezavisnog poslovanja učesnika na tržištu – objasnili su iz Agencije.

Pored toga, nadležnost Agencije obuhvata i utvrđivanje postojanja dominantnog položaja i radnje zloupotrebe…

– Zakonom su jasno definisane vrste radnji zloupotrebe, koje se u skladu sa evropskom praksom i radom nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije i sudova izdvajaju kao: neposredno ili posredno nametanje neopravdanih kupovnih ili prodajnih cijena ili drugih neopravdanih uslova poslovanja, ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača, primjena različitih uslova na poslove iste vrste sa drugim učesnicima na tržištu, čime se oni stavljaju u konkurentno nepovoljniji položaj, uslovljavanje zaključenja sporazuma uz prihvatanje dodatnih obaveza koje, po svojoj prirodi ili poslovnoj svrsi, nijesu u vezi sa predmetom takvih sporazuma – objasnili su.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top