Neto dobit Erste Grupe porasla za 24,4 odsto | Ekonomist

Neto dobit Erste Grupe porasla za 24,4 odsto

Sa zadovoljstvom konstatujemo da su naši dobri operativni rezultati i neto dobit u prvih devet mjeseci ove godine posljedica nekoliko pozitivnih trendova: sva tržišta na kojima poslujemo bilježe snažan ekonomski rast; imamo dobre rezultate u poslovanju sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima i povećali smo ukupan portfolio kredita (+6,3% od početka godine) i depozita (+5,9% od početka godine);  uvećali smo digitalnu prednost nad konkurencijom i unaprijedili iskustvo klijenata zahvaljujući ’Džordžu’, našoj panevropskoj digitalnojplatformi koju sada koristi više odtri miliona klijenata na četiri tržišta. 

 

S obzirom na to da se zemlje u regionu CIE sada uglavnom nalaze u veoma povoljnoj ekonomskoj situaciji, naš NPLkoeficijent je nastavio da pada i iznosio je 3,5%. Pokrivenost NPL je i dalje visoka i iznosi 70,7%. S druge strane, naši troškovi rizika su nevjerovatno niski, što bi trebalo da posmatramo kao poklon koji neće biti tu zauvijek. Zbog toga je posebno važan preokret trenda koji smo postigli u operativnim rezultatima, zahvaljujući stabilnom rastu naših prihoda iz osnovnih aktivnosti–neto prihodi od kamata i neto prihodi od naknada i provizija porasli su za 4,4%,odnosno 5,1%. Podjednako važan za našu budućnost je visok nivo kapitalizacije: uzimajući u obzir neto dobitu trećem kvartalu i pozitivan uticaj oko 30 baznih poena na osnovu odobrenja novog modela operativnog rizika, naš koeficijent kapitala CET 1 (puna primjena Bazela 3, pro forma) iznosi 13,2%.


Na osnovu ovih dobrih rezultata, naša prognoza za cijelu 2018. godinu je sada još bolja i očekujemo prinos na materijalni kapital od iznad 12%“,
rekao je Andreas Trajhl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG.

 

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

Bilans uspjeha: finansijski rezultati januar-septembar 2018. u poređenju sa rezultatima za januar-septembar 2017, i bilans stanja sa 30. septembrom 2018.u poređenju sa 31. decembrom 2017.

 

Neto prihod od kamata je porastao – uglavnom u Češkoj Republici i Rumuniji – na 3.372,0 miliona EUR (+4,4%; 3.229,3 miliona EUR). Neto prihod od naknada i provizija je porastao na 1.430,7 miliona EUR (+5,1%; 1.361,9 miliona EUR), uglavnom zahvaljujući znatno višim prihodima od brokerskih provizija – dominantno od proizvoda iz osiguranja, ali i od usluga platnog prometa, upravljanja sredstvima i kreditiranja. Mada jeneto rezultat od trgovanja pao na -50,4 miliona EUR (139,3 miliona EUR), stavkadobici/gubici od finansijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha se poboljšala i iznosi 165,8 miliona EUR (12,1 miliona EUR). Operativni prihod je porastao na 5.096,2 miliona EUR (+3,2%; 4.936,9 miliona EUR). Povećanje opštih administrativnih rashoda na 3.102,3 miliona EUR (+2,9%; 3.013,6 miliona EUR) bilo je uglavnom posljedica viših rashoda za zaposlene u iznosu od 1.830,5 miliona EUR (+4,8%; 1.747,2 miliona EUR). Amortizacija je zabilježila porast (+2,7%); administrativni rashodi su bili gotovo nepromijenjeni (-0,4%). Ostali administrativni rashodi su uključili skoro sve uplate u sisteme za osiguranje depozita koje se očekuju u 2018. godini, u iznosu od 84,2 miliona EUR (74,7 miliona EUR). Sveukupno, operativni rezultat je porastao na 1.993,9 miliona EUR (+3,7%; 1.923,4 miliona EUR). Odnos troškova i prihoda je zabilježio neznatan pad i iznosio 60,9% (61,0%).

 

Neto ispravke vrijednosti finansijskih instrumenataiznosile su 102,2 miliona EUR ili, kada se u obzir uzmu neto izdvajanja za rezervisanja po osnovu preuzetih obaveza i datih garancija, -9 baznih poena prosječnih bruto kredita klijentima (neto alokacija u iznosu od71,5 miliona EURilisedam baznih poena) zbog neto ukidanja rezervisanja zahvaljujući poboljšanju kvaliteta sredstava. To je rezultat značajnog pada neto alokacija rezervacija po osnovu kreditnih aktivnosti u skoro svim segmentima, posebno u Hrvatskoj i Austriji. NPL koeficijentpo osnovu bruto kredita odobrenih klijentima ponovo je zabilježio pad na 3,5% (4,0%), a NPL pokrivenostje porasla na 70,7% (68,8%).

 

Ostali operativni rezultat je iznosio -237,0 miliona EUR (-296,6 miliona EUR). Ova stavka uključuje troškove za godišnje doprinose fondovima za restrukturiranje banaka u iznosu od70,4 miliona EUR (65,6 miliona EUR). Porezi na bankarsko poslovanje i finansijske transakcije porasli su na 88,1 milion EUR (82,1 milion EUR), uključujući 13,8 miliona EUR (12,6 miliona EUR) poreza na bankarsko poslovanje u Mađarskoj koji su proknjiženi unaprijed za cijelu finansijsku godinu. Ostali porezi su se smanjili na6,4 miliona EUR (31,3 miliona EUR). U uporedivom periodu, ostali operativni rezultat je uključio 45,0 miliona EURrezervacija za potencijalne gubitke po kreditima odobrenim klijentima a u vezi s presudama Vrhovnog suda koje se odnose na negativne kamatne stope u Austriji.

 

Dio neto dobiti koji pripada manjinskim udjelima porastao je na 285,8 miliona EUR (+4,8%; 272,6 miliona EUR). Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog preduzeća porastao je na1.228,3 miliona EUR (+24,4%; 987,6 miliona EUR).

 

Ukupni kapital bez instrumenata dodatnog osnovnog kapitala (AT1) porastao je na 17,4 milijarde EUR (17,3 milijarde EUR). Prelazak na novi standard finansijskog izvještavanja MSFI 9, 1. januara 2018. godine, doveo je do smanjenja ukupnog kapitala za 0,7 milijardi EUR. Nakon regulatornih umanjenja i filtriranja u skladu sa Uredbom o kapitalnim zahtjevima (CRR), kapital CET1 (fazna primjena Bazela 3) iznosio je14,7 milijardi EUR (14,7 milijardi EUR), ukupna sopstvena sredstva (fazna primjena Bazela 3) iznosila su 20,1 milijardu EUR (20,3 milijarde EUR). Periodična dobit iz prve polovine godine je uključena u prethodne cifre, ali dobit iz trećeg kvartala nije. Zbog neto ukidanja u trećem kvartalu, nisu izvršavana umanjenja za troškove rizika. Ukupan rizik (rizična aktiva uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik, fazna primjena Bazela 3) porastao je na 117,0 milijardi EUR (110,0 milijardi EUR). Koeficijent kapitala CET1 (fazna primjena Bazela 3) iznosio je 12,5% (13,4%), a koeficijent ukupnog kapitala(fazna primjena Bazela 3) 17,2% (18,5%).

 

Bilansna suma se povećala na 234,8 milijardi EUR (+6,4%; 220,7 milijardi EUR). Na strani sredstava, gotovina i gotovinska salda su smanjeni na15,2 milijarde EUR (21,8 milijardi EUR), dok su krediti i potraživanja odobreni kreditnim institucijama porasli na20,0 milijardi EUR (9,1 milijardi EUR). Krediti i potraživanja prema klijentima su porasli na 148,3 milijarde EUR (+6,3%; 139,5 milijardi EUR). Na strani obaveza, depoziti primljeni od banaka su porasli na 19,1 milijardi EUR(16,3 milijarde EUR), a nastavili su da rastuidepoziti klijenata – najizrazitije u Austriji, Češkoj Republici i Slovačkoj – na159,8 milijardi EUR (+5,9%;151,0 milijarda EUR). Odnos kredita i depozita iznosio je 92,8% (92,4%).

 

PROGNOZA

 

Očekuje se da će operativno okruženje pogodovati ekspanziji kreditne aktivnosti. Realan rast BDP-a bi trebalo da iznosi između 3%i4%na osnovnim tržištima Erste Grupe u CIE, uključujući Austriju. Realan rast BDP-a bi trebalo da uglavnom bude podstaknut dobrom domaćom tražnjom, s obzirom na to da bi rast realnih zarada i pad nezaposlenosti trebalo da podrže ekonomsku aktivnost u CIE. Očekuje se da će se širom CIE zadržati fiskalna disciplina.

 

Poslovna prognoza. Erste Grupa ima za cilj da dostigne prinos na materijalni kapital (ROTE) od više od 12% u 2018. godini (na osnovu prosječnog materijalnog kapitala u 2018. godini). Pretpostavke na kojima je to zasnovano uključuju blagi rast prihoda (uz pretpostavku da će neto rast kredita iznositi 5%+ i da će kamatne stope dalje rasti u Češkoj Republici i Rumuniji) i troškovima rizika koji bi trebalo da ostanu na rekordno niskim nivoima.

 

Rizici. Uticaj neočekivanih kretanja kamatnih stopa, političke ili regulatorne mjere protiv banaka, kao i geopolitički rizici i globalni ekonomski rizici.

 

 

 

Ključni finansijski podaci

Bilans uspjeha
U milionima EUR3. kv. 17.2. kv. 18.3. kv. 18.1-9. 17.1-9. 18.
Neto prihod od kamata1.086,31.131,21.158,23.229,33.372,0
Neto prihod od provizija i naknada451,0480,7471,41.361,91.430,7
Neto rezultat iz trgovanja36,50,6-62,2139,3-50,4
Operativni prihod1.644,21.719,01.722,14.936,95.096,2
Operativni rashodi-1.010,1-1.011,5-1.025,8-3.013,6-3.102,3
Operativni rezultat634,1707,5696,31.923,41.993,9
Neto rashodi indirektnih otpisa finansijskih instrumenata32,918,928,9-71,5102,2
Operativni rezultat nakon rezervisanja667,0726,3725,21.851,92.096,1
Ostali operativni rezultat-86,8-76,6-32,4-296,6-237,0
Dažbine na bankarsko poslovanje-22,7-24,7-24,8-82,1-88,1
Rezultat iz neprekinutih poslovanja prije oporezivanja608,5654,0694,31.626,11.869,0
Porezi na dobit-142,0-120,4-120,0-365,9-355,0
Neto dobit za period466,5533,6574,21.260,21.514,0
Neto dobit koja pripada manjinskim udjelima103,595,4120,3272,6285,8
Neto dobit koja pripada vlasnicima matičnog preduzeća363,0438,2454,0987,61.228,3
Prinos po akciji0,850,941,062,262,79
Prinos na kapital11,7%12,8%14,4%10,5%12,5%
Neto kamatna marža (na prosečna kamatonosna sredstva)2,39%2,32%2,27%2,39%2,29%
Odnos troškova i prihoda61,4%58,8%59,6%61,0%60,9%
Koeficijent rezervisanja (na prosečne bruto kredite odobrene klijentima)-0,09%-0,02%-0,02%0,07%-0,09%
Poreska stopa23,3%18,4%17,3%22,5%19,0%
Bilans stanja
u milionima EURSep. 17.Jun 18.Sep. 18.Dec. 17.Sep. 18.
Gotovina i gotovinska salda22.10416.88815.23721.79615.237
Finansijska sredstva namijenjena trgovanju43.53943.89944.33342.75244.333
Krediti i potraživanja data kreditnim institucijama10.35817.14919.9729.12619.972
Krediti i potraživanja data klijentima138.005144.730148.311139.532148.311
Nematerijalna ulaganja1.4741.5071.4831.5241.483
Ostala sredstva6.2345.7055.4915.9295.491
Ukupna aktiva221.715229.878234.827220.659234.827
 
Finansijske obaveze namijenjene trgovanju3.5513.0702.8653.4232.865
Depoziti banaka19.22617.86719.08616.34919.086
Depoziti klijenata148.363156.831159.828150.969159.828
Izdate dužničke HoV25.66128.47428.24925.09528.249
Ostale obaveze6.9455.9286.4036.5356.403
Ukupni kapital17.96917.70818.39618.28818.396
Ukupne obaveze i kapital221.715229.878234.827220.659234.827
 
Odnos kredita i depozita93,0%92,3%92,8%92,4%92,8%
Koeficijent PK4,3%3,6%3,5%4,0%3,5%
Koeficijent pokrivenosti PK (isključujući kolateral)69,5%72,0%70,7%68,8%70,7%
Koeficijent CET 1 (fazna primjena)12,8%12,6%12,5%13,4%12,5%
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top