Najviše ulaganja u sjeverni region

Za realizaciju 562 razvojna projekta u Crnoj Gori u prošloj godini uloženo je ukupno 492,34 miliona eura, od čega u sjeverni region skoro 208 miliona, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Generalni direktor za razvoj u Ministarstvu ekonomije, Miloš Čelanović, kazao je agenciji Mina biznis da su ukupno realizovana ulaganja praktično na istom nivou, iako je procenat realizacije u odnosu na plan niži u prošloj u odnosu na 2015. godinu.

“Kada govorimo o procentima, stepen realizacije plana za prošlu godinu je 51 odsto. U 2015. godini je bio čak 84 odsto. Ipak, ukupno realizovana ulaganja za prethodne dvije godine su praktično na istom nivou i iznose 492,34 miliona eura za prošlu, odnosno 493,78 miliona eura za 2015. godinu”, kazao je Čelanović.

Vlada je nedavno usvojila prošlogodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore do 2020. godine. Strateški cilj Strategije je postizanje ravnomjernijeg socio-ekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i zapošljavanju na nivou Crne Gore.

Čelanović je saopštio da manji stepen realizacije Akcionog plana za prošlu u odnosu na 2015. godinu ne znači i niži nivo ostvarenih ulaganja, već da su ulaganja 2015. godine realnije planirana.

Prema njegovim riječima, tri su ključna razloga za niži stepen realizacije i prošloj godini.

To su sporija dinamika realizacije projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare, smanjenje ulaganja u odnosu na plan u oblasti energetike i njen razvoj korišćenjem obnovljivih energetskih potencijala i odsupanje realizovanih ulaganja u oblasti zaštite životne sredine.

“Isključivanjem planiranih i realizovanih ulaganja u projekat izgradnje autoputa Bar-Boljare, odnosno stavljanjem u odnos planiranih ulaganja u iznosu od 724,85 miliona eura i realizovanih ulaganja na nivou od 483,05 miliona eura, stepen realizacije Akcionog plana povećava se skoro na 67 odsto”, poručio je Čelanović.

On je ocijenio da je značajno što je najveći procenat sredstava uložen u sjeverni region, što potvrđuje Vladino opredjeljenje i težnju za smanjenjem regionalnih razlika.

“Uloženih skoro 208 miliona u sjeverni region je 42 odsto ukupnih ulaganja. Zatim je najviše uloženo u primorski region oko 147 miliona ili 30 odsto i u središnji oko 137 miliona ili 28 odsto ukupnih ulaganja”, kazao je Čelanović.

Prosječna ulaganja za regionalni razvoj po stanovniku u Crnoj Gori iznosila su oko 794 eura.

“Na nivou regiona, prosječna ulaganja za regionalni razvoj po stanovniku sjevernog regiona su oko 1,17 hiljada eura euraa, središnjeg 468 eura i primorskog 989 eura”, precizirao je Čelanović.

Posmatrajući ulaganja po stanovniku na nivou regiona, podaci za sjeverni region su značajno iznad nacionalnog prosjeka, slično kao i u primorskom, dok su u središnjem regionu ispod nacionalnog prosjeka.

Dominantni izvori finansiranja bili su privatni kapital, sa učešćem od 39 odsto u ukupnim ulaganjima i kreditna sredstava sa 37 odsto.

“Ulaganja su 18 odsto realizovana sredstvima državnog budžeta, a sa značajno manjim učešćem u ukupnim ulaganjima prisutna su sredstva budžeta jedinica lokalne samouprave tri odsto, evropskih fondova dva odsto i donacija jedan odsto”, dodao je Čelanović.

Kada su u pitanju efekti realizacije Strategije regionalnog razvoja Crne Gore, Čelanović je naveo da su realizovane aktivnosti u posmatranom periodu djelimično doprinijele ostvarenju strateškog cilja, odnosno da određeni indikatori pokazuju da postepeno dolazi do stagnacije rasta negativnih razlika u razvijenosti između jedinica lokalne samouprave u okviru regiona, kao i smanjenja razlika u razvijenosti regiona.

“Nastavljen je trend rasta aktivnog stanovništva, zaposlenosti i broja preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i zaposlenih u tim kategorijama. Takođe, negativan migracioni saldo sjevernog regiona je manji iz godine u godinu”, kazao je Čelanović.

Vlada će se, kako je saopštio, u narednom periodu maksimalno posvetiti realizaciji svih planiranih projekata iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije u ovoj godini.

“Realizacija ovih projekata, posebno ako su obezbijeđena sredstva kroz kapitalni budžet i druge izvore finansiranja, mora biti inperativ jer je to preduslov za smanjenje regionalnih razlika i poboljšanje životnog standarda u najmanje razvijenim područjima zemlje”, zaključio je Čelanović.

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore se priprema na osnovu inputa svih jedinica lokalne samouprave i organa i organizacija državne uprave, koji u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju učestvuju u kreiranju i implementaciji politike regionlanog razvoja.

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top