Na prodaju imovina “Radoja Dakića” za 38,23 miliona

Stečajna uprava fabrike “Radoje Dakić” oglasila je prodaju nepokretnosti, odnosno zemljišta u Podgorici i Beogradu, po ukupnoj početnoj cijeni od 38,23 miliona eura. Predmet prodaje su nepokretnosti, odnosno zemljište, površine za centralne djelatnosti i stanovanje, koja se nalazi u Podgorici, po cijeni od 32,15 miliona eura.

Ponuđač može dostaviti ponudu za pojedine ili sve djelove imovine, s tim da će prednost u izboru najpovoljnijeg imati onaj koji dostavi ponudu za sve djelove imovine.

Na prodaju su ponuđene nepokretnosti odnosno kolsko-pješačke površine sa ukupnom početnom cijenom od 5,88 miliona eura. Ponuđač može dostaviti ponudu samo za kompletan taj dio imovine.

Prodaje se i imovina preduzeća koja se nalazi u Beogradu, po ukupnoj početnoj cijeni od 202,4 hiljade eura. Riječ je o poslovnim prostorima površine 79 i 105 metara kvadratnih u Starom gradu u Beogradu, koji se prodaju po 86,9 hiljada eura i 115,5 hiljada eura. Kupcu te imovine prenosi se pravo korišćenja. Ponuđač može dostaviti ponudu samo za kupovinu kompletne te imovine.

Prodaja imovine obavlja se javnim nadmetanjem prikupljanjem pisanih ponuda koje ponuđači dostavljaju na adresu Privrednog suda. Razmatraće se sve ponude koje se dostave do 4. marta do 13 sati.

Otvaranje ponuda obaviće se 5. marta u devet sati u prostorijama Privrednog suda.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za kupovinu imovine po oglasu imaju sva preduzeća i građani uz uslov da uplate pet odsto depozita od početne cijene imovine za koju se dostavlja ponuda.

Dokumentacija koju treba da dostave preduzeća obuhvata potvrdu o registraciji, ponuda potpisana od osobe ovlašćene za zastupanje, naziv firme i sjedište, broj bankovnog računa i ime banke, garanciju ponude ili potvrdu o uplaćenom depozitu. Dokumentacija koju treba da dostave građani treba da sadrži potpisanu ponudu, ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, ovjerenu fotokopiju lične karte ili punomoćje suda, ako se radi o ovlašćenoj osobi, garanciju ponude ili potvrdu o uplaćenom depozitu.

Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet prodaje, odnosno ponuđač dostavlja bezuslovnu ponudu za kompletnu imovinu sa cijenom u euraima ili odvojeno, bezuslovnu ponudu za pojedine djelove imovine.

Uslovi za otvaranje ponuda biće ispunjeni ukoliko do naznačenog vremena za dostavljanje ponuda stigne makar jedna. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena. Prednost u izboru najpovoljnijeg ponuđača će imati onaj koji dostavi ponudu za ukupnu oglašenu imovinu, odnosno za sve pojedine djelove imovine. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajni upravnik u roku od sedam dana od javnog otvaranja ponuda.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top