Na prodaju dio imovine “Radoja Dakića”

Stečajna uprava fabrike “Radoje Dakić” oglasila je prodaju materijala sa konstrukcije hala, po ukupnoj cijeni od 709,98 hiljada eura.

Na prodaju je ponuđen materijal sa hale montaže, čija je površina 9,34 hiljade metara kvadratnih, po početnoj cijeni od 389,55 hiljada eura.

Materijali sa hale termička obrada – kalionica i mašinska hala, čija je površina 4,3 hiljade kvadrata, prodaju se za 201,21 hiljadu eura.

Prodaje se i materijal sa hale farbaona gotovih proizvoda, odnosno staklara, čija je površina 1,42 hiljade kvadrata, po početnoj cijeni od 48 hiljada eura.

Na prodaju je, između ostalog, i materijal sa hale društvena ishrana sa magacinom i kuhinjom i gornji sprat razvoja, površine 1,39 hiljada kvadrata, po cijeni od 58 hiljada eura.

Prodaja imovine obavlja se javnim nadmetanjem prikupljanjem pisanih ponuda koje ponuđači dostavljaju na adresu Privrednog suda.

Razmatraće se sve ponude koje budu dostavljene do 24. juna do 13 sati. Otvaranje ponuda obaviće se 25. juna u devet sati u prostorijama Privrednog suda.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za kupovinu imovine po oglasu imaju sva preduzeća i građani koji uplate pet odsto depozita od procijenjene cijene imovine za koju se dostavlja ponuda.

Dokumentacija koju treba da dostave preduzeća obuhvata potvrdu o registraciji, ponuda sa potpisom ovlašćenog za zastupanje, naziv firme i sjedište, broj bankovnog računa i ime banke, garanciju ponude ili potvrdu o uplaćenom depozitu.

Dokumentacija koju treba da dostave građani sadrži potpisanu ponudu, ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, ovjerenu fotokopiju lične karte ili punomoćje suda, ako se radi o ovlašćenoj osobi, garanciju ponude ili potvrdu o uplaćenom depozitu.

Ponuđač dostavlja ponudu pojedinačno za svaku od ponuđenih stavki. Smatraće se da su ispunjeni uslovi za otvaranje ponuda ako, do naznačenog vremena za dostavljanje ponuda, pristigne makar jedna ponuda. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajni upravnik u roku od sedam dana od javnog otvaranja ponuda.

Kupac je obavezan da nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji materijala, pristupi odmah njegovom uklanjanju o svom trošku, te da u roku od najviše 30 dana oslobodi zemljište od objekta.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top