Intervju sa vlasnicom firme PROACT, Anom Simonović i najava treninga ,, Od ideje do uspješnog EU projekta-upravljanje projektnim ciklusom ”

Ana, da li možete reći nešto ukratko o sebi?

Rođena sam u Kolašinu 1984. godine i odrasla u Podgorici, gdje sam završila osnovnu i srednju školu i Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Nakon magistarskih studija u Berlinu, 2009. godine sam se vratila u Crnu Goru sa, da budem iskrena, pomalo nejasnom vizijom o tome gdje vidim svoje mjesto u poslovnom svijetu. Ono što sam, doduše, znala je da taj posao mora da bude koristan okruženju u kojem živim, kreativan i posao kroz koji ću uspjeti da izgradim vještine i znanje. Imala sam sreće što se ljubav prema projektima rodila već na prvom poslu, nakog kojeg se bavljenje projektima nastavilo kroz druge oblasti, institucije i organizacije. I zaista, kad pogledam deset godina unazad, radeći na različitim projektima u oblasti podizanja administrativnih i institucionalnih kapaciteta, ljudskih prava i vladavine prava, kulture, zapošljavanja i socijalne inkluzije, inovacija, turizma, poljoprivrede itd., shvatam da ovaj posao ne samo da je osigurao tehnička znanja u vezi sa planiranjem i implementacijom projekata, već i znanja o različitim razvojnim oblastima i njihovim specifičnostima, i u okviru kojeg su rezultati i doprinos očigledni i motivišući.

Nakon desetogodišnjeg iskustva koje ste stekli radeći na različitim pozicijama kako u državnoj upravi tako i u inostranim organzacijama, koje Vas je najviše ohrabrilo da otvorite svoju firmu PROACT?

Tokom rada na različitim projektima, imala sam prilike da upoznam fantastične ljude, koji su me inspirisali svojim idejama, mudrošću i entuzijazmom za bavljenjem rješenjima, nasuprot problemima, kao i hrabrošću da ne čekaju priliku da ostvare svoje vizije, već da je sami stvore. Ono što sam vidjela kao izazov tokom iskustva, a onda još intenzivnije u mjesecima prije nego što je ProAct nastao je jedna ogromna potreba tržišta za znanjem koje se tiče planiranja i upravljanja projektima, pogotovu u svjetlu raspoloživih EU fondova, koji se nažalost upravo zbog nedostatka kapaciteta jako slabo koriste. Misija ProAct-a je upravo podizanje tih kapaciteta, kroz razumijevanje logike i metodologije projekata, da se lakše pristupi kako bespovratnim, tako i povratnim sredstvima. Kad su bespovratni izvori finansiranja u pitanju, tu EU fondovi imaju najviše pažnje, jer Evropska unija jeste najveći donator u Crnoj Gori, ali i u regionu. Međutim EU projekti se nalaze i najkompleksnijim kako u fazi planiranja, tako i u fazi implementacije, zbog čega u našoj zemlji postoji ogromna potreba za ovom vrstom ekspertize. Usudiću se da dodam i to da bi u Crnoj Gori, uopšteno govoreći, mogao da se unaprijedi i proces strateškog planiranja, te da je i to oblast na koju će se ProAct fokusirati u narednom periodu. Premda su strane konsultantske kuće i eksperti uvidjeli potencijal i prostor za jako uspješno bavljenje ovim poslom na našem tržištu, nepoznavanje lokalnog konteksta i potreba institucija i privatnog sektora sa jedne, kao i strateško-razvojnih opredjeljenja društva sa druge strane, je sigurno imalo uticaja i na kvalitet njihovih usluga. Zbog toga smatram da bi pored podizanja kapaciteta za planiranje EU i drugih projekata, bilo neophodno i da imamo dovoljnu lokalnu ekspertizu da taj proces podrži i iz tog razloga ohrabrujem i druge da se bave ovim poslom.

Šta je u praksi najveći problem koji obično sprečava pristup EU fondovima i finalnoj realizaciji projekta?

Prije bih to nazvala izazovima, nego problemima. Tu je, prije svega, potrebno ispromovisati mogućnost pristupa ovim izvorima finansiranja i iskomunicirati to glavnim potencijalnim korisnicima. Pored toga, treba privući pažnju i osigurati zainteresovanost potencijalnih korisnika da se uključe u razumijevanje logike pravila donatora, koja su kompleksna i zahtijevaju precizno planiranje korišćenjem posebnog pristupa i alatki, među kojima je npr. pristup logičkog okvira. Imala sam priliku i da budem u komisiji za ocjenu projektnih prijedloga, tokom čega sam uvidjela da aplikanti često zanemare alatke koje olakšavaju proces planiranja, što se kasnije negativno reflektuje i na implementaciju zbog previše ambicioznih ili neprecizno identifikovanih vrijednosti putem kojih bi se osiguralo adekvatno praćenje napretka i uspjeh projekta. Takođe, za nekog ko ne poznaje, ili slabo poznaje pravila upravljanja EU projektima i planiranje i implementacija predstavljaju izazov, što može da se unaprijedi obukama i praksom.

Prema Vašoj statistici, u kojoj fazi projektnog planiranja se pojavljuju najveći problemi?

Istina je da ako loše isplanirate projekat, loše će i biti sproveden. Mišljenja sam da je planiranje kritična tačka upravljanja projektnim ciklusom, i zbog toga se tokom obuka najviše fokusiram na tu fazu. Takođe, ono što može da izgleda kao lijep projekat, tokom implementacije može da se ispostavi kao fijasko, opet zbog toga što je neki korak preskočen u fazi planiranja. Ono što je praksa kod nas, a ni zemlje u okruženju nisu izuzetak, je to da se angažuju konsultanti da uz određenu naknadu napišu kakav-takav projekat, uz vrlo malo podataka vezano za projektnu ideju klijenta. Kad konsultant razvije projektni prijedlog, poštujući formu i pravila donatora, on će u većini slučajeva biti prihvaćen za finansiranje, međutim ako klijent/potencijalni korisnik aktivno ne učestvuje u izradi projektnog priojedloga, uz tehničku pomoć i smjernice konsultanta, taj projekat možda neće odslikavati prave potrebe korisnika, čime će se dovesti u opasnost i implementacija projekta. Nerijetko se dešavalo da se traži i povraćaj sredstava zbog loše implementacije, tako da je dobro planiranje neophodno, ali i poznavanje pravila korišćenja sredstava tokom implementacije

Da li smatrate da su građani dovoljno informisani o mogućnostima koje nude EU fondovi?

Mislim da je situacija mnogo bolja, nego što je to bio slučaj prethodnih godina, iako Crna Gora finansijsku pomoć od Evropske unije dobija od 1998. godine, prvo kroz EU instrument CARDS, koji je nakon 2006. godine zamijenio instrument pretpristupne pomoći IPA. Iznos finansijske pomoći u okviru IPA instrumenta je u prvoj finansijskoj perspektivi, što predstavlja period od 2007. do 2013. godine, iznosio 235 miliona eura, dok je kroz IPA drugu finansijsku perspektivu za period od 2014. do 2020. opredijeljeno 270,5 miliona eura, ne računajući prekogranične i EU programe. Svakako da bi se u smislu informisanosti i kapaciteta za absorpciju EU fondova, koja je trenutno na oko 30%, Crna Gora mogla ugledati na Poljsku, koja godinama prednjači u korišćenju ovih izvora finansiranja. Važno je dodati i to da je IPA neka vrsta treninga i pripreme za korišćenje strukturnih fondova, kojima će ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora imati pristup. Kroz primjer Hrvatske vidimo da postoje brojni izazovi u korišćenju strukturnih fondova upravo zbog nedostatka kapaciteta, koji su ipak u pretpristupnom periodu u Hrvatskoj bili na mnogo boljem nivou, nego što su u Crnoj Gori danas.

Business Training Center je najavio trening ,,Od ideje do uspješnog EU projekta-upravljanje projektnim ciklusom“( 08. i 09. maja i 11. i 12. maja 2019. godine) koji ćete Vi voditi. Da li možete da kažete najvažnije stvari koje će učesnici naučiti, a kasnije i primijeniti nakon odslušanog treninga?

Program obuke je zamišljen kao dvodnevna interaktivna radionica, sa ciljem da se pored teorijskih steknu i praktična znanja. Radionica će prije svake vježbe imati set teorijskog dijela i smjernica za planiranje projekta, nakon čega će učesnici, podijeljeni u grupe, raditi na razvoju svojih projektnih ideja, uz podršku trenera. Odnos teorijskog i praktičnog dijela će se sprovoditi po modelu- jedna lekcija- jedna vježba, kako bi učesnici na što efikasniji način usvojili znanje, koje će zaista i moći da primijene u praksi.

Obuka je podijeljena u dva modula-fazu planiranja i fazu implementacije projekata. U prvom dijelu obuke, učesnici će se upoznati sa logikom EU fondova i prvim koracima u razvoju projektne ideje, kroz analizu problema koje će preformulisati u ciljeve, rezultate i aktivnosti projekta, putem smjernica i podrške trenera. U završnom dijelu prvog modula za planiranje projekata, teorijski i praktični dio će pokriti i izradu vremenskog okvira i indikativnog budžeta projekta. Drugi dio obuke će obuhvatiti fazu implementacije, odnosno neophodne korake, dobre prakse, kao i najčešće greške u sprovođenju projekata.

Kojoj oblasti ćete posvetiti najviše vremena na najavljenom treningu ,,Od ideje do uspješnog EU projekta- upravljanje projektnim ciklusom“?

To će svakako biti pristup logičkog okvira, koji obuhvata fazu analize i fazu planiranja, koji je krucijalan za identifikaciju ključnih izazova, ali i ciljeva projektne ideje. Pored toga, većinu vremena ću posvetiti i izradi matrice logičkog okvira, koja treba da prikaže logiku intervencije, odnosno lanac rezultata projekta, zatim indikatora, targeta i pretpostavki za njihovo dostizanje. Logiku matrica koje učesnici izrade ćemo i testirati putem pojedinačnih prezentacija i zajedničkih sugestija, što će osigurati razumijevanje ove alatke i njenu korisnost u fazi planiranja, ali i u fazi implementacije tokom monitoringa projekta. Konačno, matrica će olakšati i planiranje budžeta, čijoj izradi će se takođe posvetiti dobar dio vremena, uz davanje instrukcija o pravilima budžetiranja EU projekata. Nakon izrade matrice, koja predstavlja glavni okvir projekta, učesnici će međusobno simulirati evaluaciju, odnosno ocjenjivanje prijedloga na način na koji to rade evaluatori u procesu odabira projekata za finansiranje, što će iz te perspektive dati uvid u evaluacione kriterijume koje treba imati u vidu tokom izrade projektnog prijedloga. Konačno, u dijelu obuke koji se odnosi na implementaciju, sa učesnicima će se podijeliti dobre prakse, ali i najčešće greške u implementaciji, te skrenuti pažnja na pravila koja se moraju poštovati, kako ne bi došlo do povraćaja sredstava.

Za kraj, recite nam šta je glavni cilj najavljenog treninga i kome je namijenjen?

Obuka je namijenjena zaposlenima u privatnom i javnom sektoru, i drugim licima zainteresovanim da steknu, ili unaprijede znanja u oblasti upravljanja EU projekatima. Svrha radionice je usvajanje logike razvoja ideje u projekat i alatki koje obezbjeđuju precizno identifikovanje ciljeva, rezultata i aktivnosti, vremenskog okvira za njihovo sprovođenje, kao i budžeta akcije, kao ključnih elemenata svakog projekta. Cilj je da po završetku dvodnevne radionice učesnici imaju razvijen okvir projekata, koje uz mala usklađenja i dopune u odnosu na tekuće konkurse mogu kandidovati za EU, ili druga sredstva.

Aktivnosti Biznis Treninge Centra možete pratiti na Facebook stranici https://www.facebook.com/businesstrainingcenter.net/, a detaljnije informacije o treningu možete

dobiti na: info@btcenter.me ili brojeve telefona 067 339 511 i 069 194 236.

Komentariši

Top