Građani će plaćati godišnju naknadu za bespravne objekte | Ekonomist

Građani će plaćati godišnju naknadu za bespravne objekte

Glavni grad donijeće Odluku o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, pišu Dnevne novine.

Ovom odlukom, koja je danas na centralnoj javnoj raspravi, propisuju se visina, način i kriterijumi plaćanja godišnje naknade za korišćenje prostora za bespravne objekte na teritoriji glavnog grada.

U Odluci se navodi da se naknada plaća za bespravni objekat koji je evidentiran na orto-foto snimku iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a za koji nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku utvrđenom Zakonom, kao i za objekte za koje je u postupku legalizacije donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju.

Obaveza plaćanja naknade nastaje 1. januara ove godine, odnosno 1. januara godine koja slijedi godini u kojoj je donijeto pravosnažno rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju bespravnog objekta, dok obaveza plaćanja naknade prestaje uklanjanjem objekta.

Za utvrđivanje obaveze plaćanja naknade nadležan je organ lokalne uprave za poslove lokalnih javnih prihoda, koji uspostavlja i vodi evidenciju obaveznika naknade.

– Visina naknade obračunava se na godišnjem nivou na osnovu cijene naknade po jedinici površine, koja se množi sa bruto površinom bespravnog objekta i stopom naknade. Cijena naknade, po jedini površine, određuje se na osnovu prosječne cijene građenja kvadratnog metra novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike, za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje – navodi se u Odluci.

Stopa naknade iznosi 1,50 odsto, a plaća se u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 31. oktobra, godine za koju se naknada utvrđuje.

U obrazloženju Odluke se navodi da je propisano da se godišnja naknada za korišćenje prostora po kvadratnom metru bespravnog objekta može iznositi od 0,5 do dva odsto prosječne cijene građenja novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, koji objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike.

U pogledu načina utvrđivanja naknade, obračunavanja, rokova, žalbe, prinudne naplate, kamate, povraćaja i ostalih pitanja koja nijesu uređena ovom Odlukom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je uređen poreski postupak.

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata septembra 2017. godine, koji je stupio na snagu 14. oktobra iste godine, a ovim zakonom je, između ostalog, uvedena godišnja naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte, kao prihod jedinice lokalne samouprave.

Ovom Odlukom je dato ovlašćenje da lokalna samouprava utvrdi ovaj prihod donošenjem opštinskog propisa odluke, kojom će se utvrditi visina, način i kriterijumi plaćanja naknade.

Ukoliko Odluka bude usvojena, stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a ujedno će prestati da važi Odluka o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte, koja je bila donijeta na osnovu Zakona o regularizaciji neformalnih objekata.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top