Budžet probijen za 196 miliona | Ekonomist

Budžet probijen za 196 miliona

Budžetski izdaci u prošloj godini iznosili su 2,159 milijardi eura, što je za 196 miliona eura više od planiranih 1,96 milijardi eura, podaci su iz predloga Zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu koji se nalazi na sajtu Skupštine.

Prihodi budžeta u prošloj godini iznosili su 2,167 milijardi eura, što je povećanje u odnosu na planiranih 1,96 milijardi eura.

Tekući izdaci iznosili su 641.17 miliona i veći su od plana za osam miliona. Na bruto zarade trošeno je 382.17 miliona, što je niže od planiranih 385,04 miliona.

Za kamate je iz budžeta plaćeno 81,8 miliona, što je za 18,9 miliona više od planiranih 62,9 miliona. Od ukupnog iznosa plaćenih kamata, na kamate rezidentima odnosilo se 6,27 miliona, što je nešto niže od projektovanih 6,74 miliona, dok su se na kamate nerezidentima odnosila 75,52 miliona, pggo je značajno više u odnosu na planiranih 56,18 miliona.

Za rentu je plaćeno 7,9 miliona, a planirano 8,4, od čega se na zakup objekata odnosilo 7,6 miliona. Za subvencije za proizvodnju i pružanje usluga iz budžeta je isplaćeno 19,6 miliona, milion manje od plana.
Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu iznosili su 6,2 miliona, dok su izdaci po osnovu troškova sucskih postupaka iznosili 1,22 miliona, nešto niže od planiranih 1,18 miliona eura.

Transferi za socijalnu zanggitu iznosili su 487 miliona, a za te namjene prvobitno je planirano 490,5 miliona eura, dok je za prava iz oblasti socijalne zaštite utrošeno 60,8 miliona, a planirano je 60,9. Iz budžeta je za tehnološke viškove isplaćeno 16,65 miliona, a planirano je 17,49. Od tog iznosa na ime otpremnina za tehnološke viškove odnosilo se 7,38 miliona, a planirano je 7,55 miliona eura, a na naknade nezaposlenim licima odnosila su se 9,2 miliona.

Po osnovu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja isplaćeno je 387 miliona, a planirano je 389,5 miliona. Transferi opštinama iznosili su 454,9 miliona, kapitalni izdaci 256,48 od planiranih 285,7 miliona, na otplatu dugova utrošeno je 619,15 miliona, što je značajno više u odnosu na planirana 398,3 mižona. Od tog iznosa na otplatu duga odnosilo se 541,7 miliona po osnovu otplata hartija od vrijednosti i kredita. Na otplatu obaveza iz prethodnog perioda odnosila su se 77,4 miliona, a planirana je otplata 33,8 miliona.

Izvorni prihodi 1,32 milijarde

Izvorni prihodi iznosili su 1,32 milijarde eura, od čega su se na poreze odnosila 805,53 miliona, na doprinose 437,28 miliona, takse su naplaćene u iznosu od 13,15 miliona. Na naknade se odnosilo 29,6 miliona, a ostali prihodi iznosili su 26,5 miliona eura. Na primitke od otplate kredita odnosilo se 7,9 miliona eura, a na donacije 6,59 miliona.

Izvor: Dan

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top