Biznis plan korak po korak (II Dio) | Ekonomist

Biznis plan korak po korak (II Dio)

 

Piše: mr Filip Mihailović

Poštovani čitaoci, u prethodnoj kolumni govorili smo o pozitivnim stranama biznis plana, zašto je potrebno napisati ga i šta on zapravo predstavlja. Poseban fokus stavili smo na polazna istraživanja koja je neophodno sprovesti kako bi se pristupilo pisanju kvalitetnog biznis plana. Akcenat prethodnih istraživanja je stavljen na ciljno tržište i na konkurenciju, a osvrnuli smo se i na SWOT analizu, koja nam može puno doprinijeti u strateškom smislu.

Nakon što smo sproveli sve prediktivnosti i istraživanja, koja će nam biti od koristi u toku izrade biznis plana (investicionog plana ili investicionog projekta), u ovom tekstu govorimo o tehničkim karakteristikama i samoj izradi biznis plana. Bićete u prilici da pročitate dobre smjernice koje mogu da pomognu pri jasnom definisanju vizije i misije kao i strateških ciljeva vaše kompanije. Onima koji već posjeduju sopstveni biznis, Ekonomist preporučuje da kroz seriju tekstova “Biznis plan korak po korak” naprave rezviziju svog biznis plana.

 

Tehničke karakteristike biznis plana

Vremenski period za izradu Investicionog plana sa polaznim istraživanjima traje od 10 do 30 radnih dana. Biznis plana treba da sadrži od 20 do 40 strana A4 formata. Plan se izrađuje elektronski, obično u programu Microsoft Word, sa podešenim svim marginama na 2,50 cm, fontom “Times New Roman”, veličina fonta 12. Stil pisma podesiti na “Normal”, a preporučljivo je da paragrafi budu poravnani, tj. da se upotrijebi opcija “Justify”. Samo kod pisanja naslova neophodno je koristiti opciju “Bold” (B) i centralno naslov podesiti. Savjetujem takođe da upotrebljavate fusnote (“footnotes”), one su sjajan pokazatelj nekog izvora na koji se pozivate zbog tačnosti informacija a možete ih koristiti i kao napomenu ili objašnjenje nekog termina. U opciji “Insert” podesiti “Header”, gdje upisujete “Biznis plan – ________”, ime i prezime investitora ili naziv kompanije. U “Footer” jer potrebno numerisati strane sa napomenom da numeracija strana kreće od Uvoda.

Ne zaboravite, kod pisanja biznis plana rečenice treba da budu jasne, koncizne, istinite i tačne. U zavisnosti od biznis ideje, nije neophodno uplitanje u detalje, osim naravno kada na red dođu finansije.

OSNOVNI ELEMENTI BIZNIS PLANA

Početna strana vašeg biznis plana trebalo bi da bude što jednostavnija. Ona sadrži naziv dokumenta, a u nastavku se piše i biznis ideja. Primjer: Biznis plan – Auto škola. Na ovoj strani obavezan je naziv investitora (preduzetnika) ili naziv kompanije. Primjer: AŠ “Drive Safe” d.o.o. Kotor. Nije greška ako ispod ovog naziva postavite čak i logo svoje kompanije. Na kraju stranice se piše mjesec i godina izrade biznis plana.

Sadržaj – preporučujem da napišite na kraju biznis plana kako bi lakše pobrojali naslove i strane.

Uvodni rezime – (Uvod) maksimalno se piše na jednoj strani. On predstavlja bitan uvodni element vašeg biznis plana, jer on često određuje da li će njegovi čitaoci uopšte željeti da pročitaju plan do kraja. U uvodu jasno i koncizno iznesite i odgovorite na pitanja: Čime želite da se bavite – šta je vaša poslovna ideja? Koliko ulaganja je potrebno da bi se realizovala vaša ideja? Na koji način ćete to uraditi? Šta se prikazuje kroz vaš biznis plan? Na koji način je vaš biznis isplativ i održiv? Uvodni rezime je kratak prikaz vaše biznis ideje koju razrađujete u nastavku biznis plana. Ukoliko ste poslovali prije pisanja biznis plana, u uvodu navedite kratak istorijat svog dosadašnjeg poslovanja.

 1. Naslovna strana (Osnovni podaci) – ovdje se kratko navode sljedeći osnovni podaci:
 • Ime i prezime investitora;
 • Naziv preduzeća;
 • Zaštitni znak firme;
 • Adresa;
 • Brojevi telefona;
 • E-mail;
 • Web-site.

Pored osnovnih podataka pozitivno je ako dopišete i druge podatke, kao na primjer:

 • Osnovna djelatnost preduzeća;
 • Karakter investicije;
 • Tržište nabavke;
 • Tržište prodaje;
 • Finansijsko sopstveno učešće;
 • Finansijska potraživanja od pravnog lica.
 1. Opis preduzeća – U ovom odjeljku kratko treba opisati buduću kompaniju. Kakva će ona biti? Čemu i kome je namijenjena? Budite precizni u pružanju informacija o sjedištu, vrsti vlasništva, vrijednosti dionica, strukturi kapitala, broju zaposlenih i ostale bitne detalje koji se tiču organizacije preduzeća. Nećete pogriješiti ako u ovom dijelu stavite i prikaz nosioca biznis plana, a ako ih je više onda kraće biografije kao i poslovne uspjehe sa ciljem usvajanja i boljeg plasiranja biznis plana.

2.1. Vizija i Misija Kompanije

Vizija i Misija vaše kompanije definišu vrijednost koje će se firma u toku svog postojanja pridržavati u svom djelovanju. Obim riječi je kritičan. Svaka riječ pri definisanju vizije i misije mora da bude jasna, moćna i da ima svoje značenje. Odmah da napravimo razliku i pojasnimo šta je šta:

Vizija – mora da definiše dugoročni cilj firme, razlog postojanja, pa čak i cilj koji je iznad ostvarivog, koji će dati najviše koristi kupcima i akcionarskih vrijednosti vlasnicima, kao i dohodak zaposlenima. Vizija je nedostižan horizont kome se uvijek teži. Ovdje možemo reći da je motiv: „Uvijek možemo bolje“. Vizija: Svemir.

Misija – dostižno i izazovno, govori da razumijete svoj posao, šta je on, govori o jedinstvenosti cilja i područja. Govori zapravo šta firma radi, za koga, ko joj je ciljna grupa (ko su kupci) i kakve koristi imaju od toga, ko to radi i gdje – misli se na lokaciju tržišta. Misija je dostižan plod vašeg napornog i kvalitetnog rada koji se isplati. Prilikom pisanja misije savjetujem da budete što kreativniji i inovativniji. Misija: Zemlja.

„Tvoj biznis plan ili tvoj biznis se razvija i razviće se zato što imaš misiju, a ne zato što je misija preduzeća dio tvog biznis plana.“

2.2. Ciljevi kompanije

Ciljevi vašeg preduzeća određuju težnje preduzeća u postupcima zadovoljenja misije, željena buduća stanja i rezultate koje je potrebno ostvariti strateškim planiranjem i organizacijom različitih aktivnosti. Ciljevi su zapravo primarna planska odluka u postupku razvoja vaše kompanije. Ciljevi su podložni izmjenama u zavisnosti od vremenskog perioda i za uspješan biznis, po mom mišljenju, uvijek pravite srednjoročne ciljeve. To su ciljevi koji obuhvataju vremenski period od jedne do pet godina u kojima ste posvećeni ostvarenju istih kroz različite planove, strategije i taktike. Ciljeva je uvijek više, zato ih podijelite na osnovne i specifične. Cilj mora da bude realan, ostvarljiv, mjerljiv, dostižan, da ima potencijal, te dalji razvitak i pogled u budućnost.

Neophodno je da za svaki svoj cilj razvijete posebnu strategiju i taktiku kako ga ostvariti u odeđenom vremenskom intervalu i na koji način. U ostvarivanju ciljeva morate biti principijelni, istrajni, vrijedni i uporni. Posebno bih napomenuo da uvijek imate strateški način razmišljanja kod ispunjavanja svojih ciljeva. Ne treba zaboraviti da ciljevi treba da budu usredsređeni na vašu ciljnu grupu, dakle u fokusu je kupac, te njegove potrebe, želje i ideje koje vi morate da zadovoljite uslugama ili proizvodima na što bolji način. Trud uvijek biva nagrađivan i isplati se.

Nastaviće se….

Filip Mihailović
Filip Mihailović
Rođen (1991.) i radi u Kotoru. Po zanimanju magistar nauka marketing menadžmenta. Kontakt: filip.mihailovic@ekonomist.me

Komentariši

Top