A2A predlaže direktore EPCG, odriče se arbitraže, državi pravo preče kupovine akcija | Ekonomist

A2A predlaže direktore EPCG, odriče se arbitraže, državi pravo preče kupovine akcija

Ministar ekonomije Vladimir Kavarić potpisao je juče u ime Vlade Crne Gore Akcionarski ugovor između Države Crne Gore i italijanske kompanije A2A S.p.A u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG). Novi Akcionarski ugovor, koji će biti na snazi do 31. decembra 2016. godine, potpisali su ministar Kavarić i Oreste Bramanti u ime A2A.

Akcionarski ugovorom u EPCG u potpunosti su zaštićeni svi interesi države Crne Gore, prije svega kroz projekat izgradnje Drugog bloka TE „Pljevlja“, koji će se realizovati od strane EPCG bez državnih garancija. Portal Analitika objavljuje sve ključne elemente Akcionarskog ugovora.

Ustanovljeno je pravo preče kupovine koje podrazumijeva da je A2A u obavezi da obavijesti Vladu o eventualnoj namjeri da proda akcije, sa jasnim informacijama ko je kupac i pod kojim uslovima, a Država će, ako joj kupac ne odgovara, iskoristiti pravo preče kupovine. Pravo preče kupovine ostaje na snazi i kada istekne ugovor.

Takođe, A2A se odriče arbitraže, dok će EPCG i Država imati pravo na zahtjev za naknadu štete u slučaju krivičnih procesa i odgovornosti koje nastaju iz njih.

U slučaju nastanka okolnosti koje utiču na realizaciju novog Ugovora ili isteka Ugovora, vrijednost izlazne opcije po kojoj Vlada preuzima sve akcije koje A2A ima u EPCG je 250 miliona eura u 7 godišnjih rata. Nakon aktiviranja put opcije, A2A je u obavezi da ne blokira odluke koje predlaže Država, a prevashodno odluke u vezi sa Blokom II.

Najzad, A2A dobija pravo na upravljanje, odnosno predlaže menadžere, a njihovo imenovanje je moguće tek ako personalna rješenja dogovori sa Vladom (dogovorni/zajednički menadžment kao mehanizam kontrole.

 

Evo svih bitnih elemenata Akcionarskog ugovora sa A2A:

– Prije potpisivanja ugovora akcionara sledeće aktivnosti će biti preduzete: (i) Država i A2A su dogovorile ključne investicije; (ii) Država i A2A su se odrekle od arbitraže u vezi sa EPCG Ugovorom i Privremenim Ugovorom (iii) Država i A2A su dogovorile mehanizam imenovanja Ključnih menadžera i isti su postavljeni na svoje funkcije, (iv) svi nadležni organi Države i A2A su odobrili potpisivanje ugovora akcionara

– Država se, u slučaju odricanja od arbitraže koji daje na dan potpisivanja ugovora akcionara, odriče svih potraživanja koje ima prema A2A po osnovu EPCG. Ugovora i/ili Privremenog ugovora osim potraživanja (i pokretanje postupaka) prema A2A koja mogu da proisteknu: (i) iz postupaka koje vode javni tužioci/pravobranioci za kršenje važećeg Krivičnog zakona usled namjere i/ili krajnje nepažnje, bez obzira da li su pokrenuti ili će tek biti pokrenuti, (ii) od strane EPCG povodom konačne osude dva bivša finansijska direktora i bivšeg izvršnog direktora imenovanih na predlog A2A u krivičnom postupku, ili (iii) pod uslovima EPCG ugovora povodom eventualne konačne osude dva bivša finansijska direktora i bivšeg izvršnog direktora imenovanih na predlog A2A u krivičnom postupku. Odricanje od arbitraže je pripremljeno na osnovu javno dostupnih informacija (bez pristupa sudskim ili drugim spisima), na način da Država ima pravo da istakne odštetni zahtjev u skladu sa EPCG ugovorom ukoliko to bude neophodno).

– A2A se, u slučaju odricanja od arbitraže koji daje na dan potpisivanja ugovora akcionara, odriče svih potraživanja po osnovu EPCG Ugovora i/ili Privremenog ugovora osim potraživanja (i pokretanje postupaka) koja mogu da proisteknu od strane EPCG.

– A2A nastavlja da upravlja Elektroprivredom Crne Gore AD Nikšić na osnovu sličnih uslova koji su bili predviđeni EPCG ugovorom. A2A će imati pravo da predloži Ključne Menadžere (izvršni direktor, finansijski direktor, direktor proizvodnje, direktor za ljudske resurse, direktor za snabdijevanje, i izvršni direktor Distribucije1) nakon što rešenja prethodno usaglasi sa Vladom;

– Upravljanje EPCG-om izmijenjeno je tako da sada postoje bitna rezervisana pitanja (koja se odnose samo na Projekat Pljevlja) koja u slučaju blokade u odlučivanju mogu dovesti do raskida ugovora i aktiviranja put opcije od strane A2A i obična rezervisana pitanja koja u slučaju blokade u odlučivanju ne dovode do raskida ugovora niti aktiviranja Put Opcije; Nakon potpisivanja ugovora akcionara A2A ima pravo da glasa drugačije u odnosu na bilo koju odluku koju je podržao pre dana potpisivanja ugovora a koja se kvalifikuje kao bitno rezervisano pitanje.

– Projekat Pljevlja realizovaće se od strane Elektroprivrede Crne Gore uz obezbjeđivanje korporativne garancije;.

– A2A ima pravo da proda svoje akcije trećem licu nakon što Država odbije svoje pravo preče kupovine.

U prethodnom periodu A2A je kroz konsultacije sa crnogorskom stranom na mjesto Glavnog finansijskog direktora EPCG i izvršnog direktora izdvojene Distribucije predložila crnogorske državljanje. Time je ostavaren cilj Vlade da u novom ugovornom odnosu ima veću kontrolu nad radom menadžementa.

– Definisani su uslovi pod kojima može doći do aktiviranja izlazne opcije (Put opcija): istek važenja ugovora odnosno 31.12.2016. godine i raskid ugovora uslijed blokade u odlučivanju povodom Bitnih rezervisanih pitanja; neriješena blokada povodom pitanja koja predstavljaju Bitna rezervisana pitanja, odnosno pitanja koja se odnose na realizaciju Projekta Pljevlja može nastati ukoliko A2A ne glasa za odluku koja se odnosi na Projekat Pljevlja i ista ne bude donijeta u roku od 10 radnih dana, ugovor se raskida. A2A ima pravo da pokrene Put Opciju, u kom slučaju ne smije da blokira Projekat Pljevlja, a Država preuzima menadžment i nastavlja sa Projektom Pljevlja. Stoga blokada koju A2A može da izazove povodom realizacije Projekta Pljevlja je kratkog daha odnosno 10 radnih dana. Ukoliko A2A postupi suprotno ispred navedenom, odnosno blokira Projekat Pljevlja nakon pokretanja Put Opcije ili koristi pravo nesaglasnog akcionara u smislu blokade Projekta Pljevlja, Put Opcija se raskida i Država neće imati obavezu da dalje otkupljuje akcije A2A po Put Cijeni..

– Vrijednost izlazne opcije utvrđena je na nivou od 250 miliona eura za sve akcije koje A2A ima u EPCG (54.785.075 akcija) , dok će se isplate vršiti u 7 jednakih godišnjih rata;

– U slučaju da A2A proda dio svojih akcija umanjuje se cijena za Put opciju srazmjerno vrijednosti prodatih akcija, s tim da ukoliko A2A proda dio akcija u toku Put Opcije A2A plaća iznos od 14% od cijene Put Opcije kao ugovornu kaznu (35 miliona eura);

– A2A gubi menadžerska prava aktiviranjem Put Opcije;

– Ukoliko dođe do raskida i/ili ako A2A prethodno proda svoje akcije u EPCG-u, A2A gubi svoja upravljačka prava, Država preuzima upravljanje nad EPCG-om i Država nastavlja da razvija projekat Pljevlja. Odredbe o Put Opciji će se primjenjivati samo pod uslovom da je A2A prethodno aktivirao put opciju u skladu sa uslovima određenim za Put Opciju.

– Da bi A2A aktivirao Put Opciju potrebno je da u roku od tri mjeseca od dana nastanka događaja koji aktivira Put Opciju dostavi pisano obavještenje o pokretanju put opcije i odricanje od postupka pokretanja arbitraže protiv Države koje može da proistekne iz novog ugovora akcionara. Nakon aktiviranja Put Opcije i Država ima obavezu da izda odricanje od arbitraže. Rok za izdavanje odricanja od arbitraže od strane Države nije određen te će biti primjenjen “razuman rok”.

– Nakon pokretanja Put Opcije Država će cijenu za akcije A2A isplatiti u sedam godišnjih rata, tako što će svake godine sticati broj akcija A2A koji proporcionalno odgovara godišnjoj rati koju Država plaća..

– Ugovor takođe definiše i Ključne investicije koje će kroz EPCG obje strane pokušati da postignu..

– Povodom raspodjele dividende uslovi predviđaju da će: (A) strane da ulože najbolje napore da EPCG raspodijeli dividendu za 2014-tu godinu čim se steknu formalni uslovi za isto kako slijedi: (i) EUR 14,616,668 A2A i (ii) EUR 19.962.952 Državi; i (B) uslovi isplate dividende za 2015 biti definisani u ugovoru akcionara i da će najmanje 70% profita biti isplaćeno kao dividenda dok će strane težiti da isplate 100%.

– Ugovor akcionara može se raskinuti samo u slučaju: (i) pokretanja arbitraže povodom EPCG ugovora, i/ili privremenog ugovora; (ii) nastanka blokade u slučaju bitnih rezervisanih pitanja;

– Novi ugovor akcionara važi do 31.12.2016. godine.

S obzirom da ugovor sadrži odredbe kojim se definiše izlazna opcija čija je ukupna vrijednost 250 miliona eura ili od trenutka aktiviranja Put opcije oko 35 miliona godišnje, neophodno je da Vlada, shodno Zakonu o državnoj imovini, Predlog ugovora uputi Skupštini Crne Gore na odlučivanje.

Izvor: Portal Analitika

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top